BIRM NORMAL 28,3 l

 • Dodaj recenzję:
 • A-8006
 • szt.
 • Cena netto: 326,41 zł 401,49 zł
BIRM jest materiałem filtracyjnym granulowanym, używanym zwykle w celu usunięcia żelaza i manganu z wody pochodzącej z ujęć lokalnych i sieci komunalnej. BIRM jest zdolny usunąć rozpuszczone żelazo i mangan pracując zarówno w złożach otwartych, grawitacyjnych jak i w filtrach pośpiesznych pod ciśnieniem.

BIRM

jest materiałem filtracyjnym granulowanym, używanym zwykle w celu usunięcia żelaza i manganu z wody pochodzącej z ujęć lokalnych i sieci komunalnej. aquaro
BIRM jest zdolny usunąć rozpuszczone żelazo i mangan pracując zarówno w złożach otwartych, grawitacyjnych jak i w filtrach pośpiesznych pod ciśnieniem.
BIRM działa jako nierozpuszczalny katalizator uaktywniając reakcję pomiędzy rozpuszczonym
w wodzie tlenem, a żelazem znajdującym się w roztworze. W wodach podziemnych żelazo znajduje się zwykle pod postacią węglanu, na skutek nadmiaru wolnego dwutlenku węgla i w związku z tym nie może zostać usunięte poprzez zwykłą filtrację mechaniczną.
Działając jako katalizator, BIRM powoduje utlenianie Fe2+ do Fe3+, w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy.
Właściwości mechaniczne złoża BIRM czynią z niego znakomity materiał filtrujący, dający się łatwo płukać w prostym cyklu przeciwprądowym. aquaro.pl
BIRM nie zużywa się w procesie odżelaziania, dzięki czemu jego zastosowanie jest opłacalne
w eksploatacji.

Innymi zaletami złoża BIRM są:

 • długi czas pracy przy małym spadku zdolności katalitycznej;
 • duża gama temperatur pracy; 
 • duża pojemność złoża. aquaro.pl

Koszty eksploatacji są bardzo niskie, ponieważ nie jest wymagany żaden preparat regenerujący złoże poza okresowym płukaniem przeciwprądowym.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

 • zasadowość musi być co najmniej dwa razy większa niż zawartości chlorków i siarczanów razem wzięte 
 • zakres pH 6,8-9,0
 • tlen rozpuszczony w wodzie musi stanowić co najmniej 15% zawartości żelaza i manganu razem wziętych
 • wysokość złoża 760-910 mm
 • wolna przestrzeń min. 50% wysokości złoża
 • prędkość przepływu podczas pracy 9-12 m/h (przy pracy nieciągłej prędkość filtracji może być nawet trzykrotnie większa od nominalnej bez pogorszenia parametrów eksploatacyjnych)
 • prędkość przepływu podczas płukania 25-29 m/h 
 • ekspansja złoża podczas płukania 20-40 % wysokości złoża
 • zawartość wolnego chloru < 0,5 ppm
 • jeśli w wodzie obecny jest siarkowodór, to powinien być usunięty przed filtrem wypełnionym złożem BIRM

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

 • kolor czarny
 • gęstość nasypowa 700-800 g/l
 • wielkość czynna 0,59 mm 
 • współczynnik jednorodności 1,96

Opakowanie: worek 28l/17 kg

Prawidłowo eksploatowany BIRM nie traci zdolności katalitycznych, jednakże na skutek ścierania się drobin złoża, podczas płukania, następuje jego utrata, w związku z czym należy co dwa lata kontrolować stan złoża i ewentualnie uzupełniać powstałe ubytki. Przy eksploatacji BIRMU jako odmanganiacza nieprzestrzeganie zakresu pH może spowodować utratę zdolności katalitycznych. Niedostateczne napowietrzanie wody także może być przyczyną uszkodzeń funkcji złoża. aquaro.pl