Regulamin

 

Regulamin stworzony w oparciu o USTAWĘ z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

I. DEFINICJE

 1. AQUARO – firma Aquaro Dorota Korcz z siedzibą przy ul. Młynarskiej 115-117, 62-800 Kalisz, NIP 785-166-23-19, REGON 301213177.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego www.aquaro.pl .
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego aquaro.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep, serwis aquaro.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aquaro.pl,  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
 7. Konto - wpis w bazie danych zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AQUARO Dorota Korcz a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. 
  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

 II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.0.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aquaro.pl.
2.1.   Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.   Sklep Internetowy działający pod adresem www.aquaro.pl, prowadzony jest przez firmę AQUARO Dorota Korcz

2.3.   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego aquaro.pl;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

2.4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 7.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AQUARO Dorota Korcz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aquaro.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III.      ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.0. Każdy Klient może korzystać ze wszystkich informacji i materiałów zawartych w Sklepie internetowym http://www.aquaro.pl wraz z opisami towarów, zdjęciami i załączonymi dokumentami zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Sklepu.

3.1. Aby korzystać z treści i dokumentów dostępnych na stronach Sklepu, klient nie ma obowiązku dokonania rejestracji w Sklepie.

3.2. Rejestracja wymagana jest do złożenia Zamówienia lub założenia konta w Sklepie.
3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystanie ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy AQUARO;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych lub danych firmy.

3.7. Aquaro może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych klientów;
 • Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AQUARO za zachowania niezgodne 
  z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AQUARO.

3.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AQUARO.

3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

IV.     POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI

V.      PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.0. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.aquaro.pl dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.1. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
5.2. Do koszyka można dodać tylko produkty z widoczną ceną Towaru. Przy części prezentowanych towarów cena jest niewidoczna, gdyż jest ona kalkulowana pod indywidualne zapytanie to Towary, których cena jest zależna od kilku czynników i jest kalkulowana po ustaleniu szczegółów z Klientem. Zamówienia na tego typu Towary realizowane są na podstawie zapytania składanego za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@aquaro.pl

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i naciśnięcia przycisku „Zamów” wyświetlona zostanie strona z informacją o numerze zamówienia, kwotą do zapłaty, przyciskami umożliwiającymi wydrukowanie lub pobranie w formacie .pdf podsumowania zamówienia oraz jeżeli Klient wybrał metodę płatności przez serwis przelewy24.pl przycisk kierujący do strony  z możliwością dokonania płatności.
5.5. Podsumowanie zamówienia zawiera takie informacje jak: dane bilingowe Klienta, adres dostawy, zestawienie wybranych produktów z wyszczególnionymi cenami brutto i netto, rodzaj dostawy (np. przesyłka kurierska) i koszt dostawy, typ płatności oraz łączna wartość zamówienia.
5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenia woli zawarcia z AQUARO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną www.aquaro.pl - zamówienie numer: „...”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta zwrotnej informacji telefonicznej lub e-mail z potwierdzeniem dostępności Towaru oraz terminem realizacji.
5.9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI.    DOSTAWA

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienie.

6.2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wysyłki Towarów do państw UE. Koszt dostawy jest wtedy obliczany indywidualnie w przypadku każdego Klienta.

6.3. Dostawa paczek standardowych realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej planowany czas dostawy wynosi od jednego do dwóch dni roboczych. 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. W przeważającej większości zamówienia realizowane są w ciągu 48h. W przypadku braków towarów w magazynie sklepu, realizacja zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową.

6.4.  W szczególnych przypadkach możliwy jest odbiór osobisty tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z AQUARO.

6.5 Koszty wysyłki

 • Standardowe paczki do 30 kg wysyłamy firmą kurierską DHL.
 • Gabaryty takiej paczki to: długość nie przekraczająca 270 cm oraz długość + 2 x (szerokość + wysokość) <= 320 cm. Koszt przesyłki paczki standardowej: 22,00 zł brutto
 • Paczki niestandardowe do 30 kg o maksymalnej długości do 200 cm wysyłamy firmą kurierską DHL: Koszt takiej paczki to 36,90 zł brutto
 • Wysyłka za pobraniem

Przesyłka za pobraniem jest usługą dodatkową i jej koszt jest doliczany do ceny za przesyłkę kurierską. Dla przesyłki pobraniowej o maksymalnej wysokości 2500 zl dodatkowy koszt za pobranie: 6,00 zł brutto. Dla przesyłki o wartości 2500 - 6500 zł dodatkowy koszt pobrania to 12,00 zł brutto.

 • Wysyłka chemii płynnej

ZAMAWIAJĄC CHEMIĘ PŁYNNĄ, MUSISZ WYBRAĆ OPCJĘ: "DOSTAWA CHEMII PŁYNNEJ ADR!"

Chemia płynna w transporcie drogowym sklasyfikowana jest jako ładunek niebezpieczny (ADR). 
Z tego względu koszty transportu takich ładunków są wyższe. Ceny za transport chemii płynnej są kalkulowane każdorazowo do złożonego zamówienia w zależności od wagi oraz wyboru producenta chemii (Bayrol, BWT lub Rainbow). Preparaty ADR wykluczające się (np. chlor płynny i pH - płynny) wysyłane są na osobnych listach przewozowych (nie mogą być spakowane razem).

Chemii płynnej nie wysyłamy za pobraniem!

 

Firma transportowa

FEDEX

SCHENKER

RABEN

 

Producent chemii

BWT

Rainbow

Bayrol

WAGA

PRZESYŁKI

od 20 kg do 30 kg

36,90 zł

172,20 zł

61,50 zł

od 30 kg do 50 kg

74,00 zł

172,20 zł

98,00 zł

od 50 kg do 100 kg

123,00 zł

172,20 zł

123,00 zł

od 100 kg do 300 kg

214,02 zł

172,20 zł

123,00 zł

od 300 kg do 600 kg

246,00 zł

172,20 zł

246,00 zł

od 600 kg do 1000 kg

282,90 zł

172,20 zł

282,90 zł

 

Może się jednak zdarzyć, że faktyczny koszt transportu jest inny od podanego w zamówieniu, wówczas cena zostanie skorygowana zgodnie z cennikiem zamieszczonym w tabeli powyżej.

Po korekcie wyślemy do Państwa e-mail z informacją o zmianie kosztów. Koszt transportu po korekcie widoczny będzie również na Państwa koncie w sklepie aquaro.pl po zalogowaniu się.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące kosztów transportu skontaktuj się telefonicznie pod numerem telefonu 792 636 969, 609 636 969 lub przez e-mail: sklep@aquaro.pl

Zamówienia łączone, które zawierają produkty wymagające transportu ADR i standardowe, będą wysyłane zgodnie z przepisami w dwóch lub więcej paczkach (zalezy od wielkości zamówienia). Koszty przesyłki będą naliczane indywidualnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

7.1. Wszystkie ceny Towarów przedstawione w Sklepie zawierają 23% podatku VAT i nie uwzględniają kosztów dostawy.

7.2. Cena Towaru lub usługi w momencie zamówienia jest wiążąca zarówno dla Klienta jak i AQUARO.
7.3. Ceny w Sklepie mogą się zmieniać. AQUARO może wprowadzać i usuwać promocje oraz umieszczać Towary będące odpowiednikami już istniejących produktów.

7.4. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

 • przelewem na konto;
 • kartą płatniczą Serwisu Przelewy24.pl (VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard, obsługiwane są zarówno karty wystawione przez polskie jak i zagraniczne banki)
 • kurierowi przy odbiorze;
 • gotówką w siedzibie sklepu Aquaro, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

VIII.  UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.0. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres AQUARO DOROTA KORCZ UL. MŁYNARSKA 115-117 62-800 KALISZ
8.1. Termin 14-dniowy liczy się od momentu, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:. AQUARO DOROTA KORCZ UL. Młynarska 115-117 62-800 KALISZ.
8.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8.4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8.5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8.6. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz zachowanie wysokiej jakości preparatów, produkty chemii płynnej nie podlegają zwrotowi.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

9.0. AQUARO DOROTA KORCZ jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem 
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym  Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@aquar.pl. AQUARO zobowiązuje się 
do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,  a gdyby to nie było możliwe, 
do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.2. AQUARO nie jest producentem towarów.  Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. AQUARO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, 
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje usunąć  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić AQUARO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres biuro@aquaro.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.4. AQUARO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. PRAWA AUTORSKIE

11.1. Treść serwisu internetowego stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronie internetowej www.aquaro.pl przysługują wyłącznie firmie AQUARO. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.0. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AQUARO a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu artr.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AQUARO a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu artr.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AQUARO.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.